You are here

รายการที่ 7 ทุนการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล (ครูอ้อ)  เบอร์โทรติดต่อ : 0894165059 หรือ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 680 ม.14  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000   โทร: 043246493