You are here

เป้าประสงค์

  1. ครูมีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน
  2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  3. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
  4. นักเรียนมีสุนทรียภาพและทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
  5. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  6. นักเรียนรักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
  7. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  8. มีการกำกับ ติดตามและนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง