You are here

ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสันติ ฤาไชย
นายสันติ ฤาไชย

รองผู้อำนวยการ

รอการอัพเดท
รอการอัพเดท
รองการอัฟเดตข้อมูล
รองการอัฟเดตข้อมูล

ข้าราชการครู

นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี
นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี
นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ
นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ
นางพิญญา ใจมาลัย
นางพิญญา ใจมาลัย
นางนฤมล มุสิกวัน
นางนฤมล มุสิกวัน
นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ
นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ
นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา
นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา
นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา
นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล
นางจิตรลดา ประเสริฐนู
นางจิตรลดา ประเสริฐนู
นางสาวเข็มจิรา ภูพานา
นางสาวเข็มจิรา ภูพานา
นางสาวสุธาชินี สารปรัง
นางสาวสุธาชินี สารปรัง
นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์
นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์
นางอภิญญา พลไธสง
นางอภิญญา พลไธสง
นางสุปราณี มาศวรรณา
นางสุปราณี มาศวรรณา
นายสรศักดิ์ นิมากร
นายสรศักดิ์ นิมากร
นายณัฐวุฒิ ชินวงค์
นายณัฐวุฒิ ชินวงค์
นางอรอุมา บุษราคัม
นางอรอุมา บุษราคัม
นางสาวสรินยา มนตรี
นางสาวสรินยา มนตรี
นางสาวระพีพรรณ จันทิหล้า
นางสาวระพีพรรณ จันทิหล้า
ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น
ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น

ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร
นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร
นางสาวปรารถนา สุดชา
นางสาวปรารถนา สุดชา
นายกฤษณะ ศรีชาติ
นายกฤษณะ ศรีชาติ
นางอุบลรัตน์ นิมากร
นางอุบลรัตน์ นิมากร
นางสาวชลธิชา ศรีสมัย
นางสาวชลธิชา ศรีสมัย

ลูกจ้างประจำ

นายประเสริฐ หวานเสร็จ
นายประเสริฐ หวานเสร็จ

พนักงานราชการ

นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม
นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม
นายสากล ทัพสมบัติ
นายสากล ทัพสมบัติ
นางปานชนก บุญเอนก
นางปานชนก บุญเอนก
นายไพศาล วิเศษแก้ว
นายไพศาล วิเศษแก้ว
นายทศพล โพธิขำ
นายทศพล โพธิขำ
นายพงษ์ศธร แสงตันชัย
นายพงษ์ศธร แสงตันชัย
นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข

ครูธุรการ

นางสาวลลิตา บัวขาว
นางสาวลลิตา บัวขาว

ครูอัตราจ้าง

นายอดิสิทธิ์ วงศ์ละคร
นายอดิสิทธิ์ วงศ์ละคร
นางสาวสุภาพร สาลีผล
นางสาวสุภาพร สาลีผล

คนงาน

นายอุลัย แสนสะท้าน
นายอุลัย แสนสะท้าน
1
นางสาวพัชรี สุวรรณชัยรบ

พนักงานขับรถ

นายเกียรติศักดิ์ ปัญญะ
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญะ

คนครัว

นางสาวเสาวณีย์ บุญเลิศ
นางสาวเสาวณีย์ บุญเลิศ
นายอั๋น รัตนา
นายอั๋น รัตนา
นางภัทราพร เอกพลกุล
นางภัทราพร เอกพลกุล

นักการภารโรง

นายสุปัส จันทร์ไทย
นายสุปัส จันทร์ไทย
นายเกรียงไกร ปัญญะ
นายเกรียงไกร ปัญญะ
1
นางสาวภัสนันท์ วรรณแจ่ม
2
นายชัยวัฒน์ ศรีทองสุข

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจาริยา ทับคำมูล
นางสาวจาริยา ทับคำมูล
นายปรัชญาพงศ์ เส็งตากแดด
นายปรัชญาพงศ์ เส็งตากแดด
นางสาวกาญจนา วงศ์แวง
นางสาวกาญจนา วงศ์แวง
นายใจเพชร สุปัญบุตร
นายใจเพชร สุปัญบุตร
นายครรชิต ภูมิโคกรักษ์
นายครรชิต ภูมิโคกรักษ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ วะยะลุน
นางสาวจันทร์เพ็ญ วะยะลุน
นางพิศมัย อุดมเลิศ
นางพิศมัย อุดมเลิศ
นางจารวี ฝางแก้ว
นางจารวี ฝางแก้ว
นางจันทะจร สีเต่า
นางจันทะจร สีเต่า
นายบุญช่วย สีเต่า
นายบุญช่วย สีเต่า
นางดัชนี สิทธิพรหม
นางดัชนี สิทธิพรหม
3
นายมานิจ แพงเหนือ
นางนิตยา แสนสะท้าน
นางนิตยา แสนสะท้าน
นางแสงสว่าง ธนูพันธ์
นางแสงสว่าง ธนูพันธ์
นางจำปา วงษ์แสง
นางจำปา วงษ์แสง
นางบุญล้น พิมพ์แสน
นางบุญล้น พิมพ์แสน
นางสาวชนัญญดา สีบุตรสี
นางสาวชนัญญดา สีบุตรสี
4
นางวิลัยพร นามพิธี