You are here

ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสันติ ฤาไชย
นายสันติ ฤาไชย

รองผู้อำนวยการ

รอการอัพเดท
รอการอัพเดท
รองการอัฟเดตข้อมูล
รองการอัฟเดตข้อมูล

ข้าราชการครู

นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี
นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี
นางพิญญา ใจมาลัย
นางพิญญา ใจมาลัย
นางนฤมล มุสิกวัน
นางนฤมล มุสิกวัน
นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ
นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ
นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา
นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา
นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา
นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล
นางจิตรลดา ประเสริฐนู
นางจิตรลดา ประเสริฐนู
นางสาวเข็มจิรา ภูพานา
นางสาวเข็มจิรา ภูพานา
นางสาวสุธาชินี สารปรัง
นางสาวสุธาชินี สารปรัง
นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์
นางอรอนงค์ คัดทะจันทร์
นางอภิญญา พลไธสง
นางอภิญญา พลไธสง
นางสุปราณี มาศวรรณา
นางสุปราณี มาศวรรณา
นายสรศักดิ์ นิมากร
นายสรศักดิ์ นิมากร
นายณัฐวุฒิ ชินวงค์
นายณัฐวุฒิ ชินวงค์
นางอรอุมา บุษราคัม
นางอรอุมา บุษราคัม
นางสาวสรินยา มนตรี
นางสาวสรินยา มนตรี
นางสาวระพีพรรณ จันทิหล้า
นางสาวระพีพรรณ จันทิหล้า
ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น
ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น
นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ
นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ

ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร
นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร
นางสาวปรารถนา สุดชา
นางสาวปรารถนา สุดชา
นายกฤษณะ ศรีชาติ
นายกฤษณะ ศรีชาติ
นางอุบลรัตน์ นิมากร
นางอุบลรัตน์ นิมากร
นางสาวชลธิชา ศรีสมัย
นางสาวชลธิชา ศรีสมัย
นายธานินทร์ บัวอ๊อด
นายธานินทร์ บัวอ๊อด
นายปรัตถากร ผ่องแผ้ว
นายปรัตถากร ผ่องแผ้ว
นายวิชยุตม์ ชัยมนตรี
นายวิชยุตม์ ชัยมนตรี

ลูกจ้างประจำ

นายประเสริฐ หวานเสร็จ
นายประเสริฐ หวานเสร็จ

พนักงานราชการ

นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม
นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม
นายสากล ทัพสมบัติ
นายสากล ทัพสมบัติ
นางปานชนก บุญเอนก
นางปานชนก บุญเอนก
นายไพศาล วิเศษแก้ว
นายไพศาล วิเศษแก้ว
นายทศพล โพธิขำ
นายทศพล โพธิขำ
นายพงษ์ศธร แสงตันชัย
นายพงษ์ศธร แสงตันชัย
นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย ภิญโญสุข
นายอดิสิทธิ์ วงศ์ละคร
นายอดิสิทธิ์ วงศ์ละคร
นางสาวสุภาพร สาลีผล
นางสาวสุภาพร สาลีผล
นางสาวจาริยา ทับคำมูล
นางสาวจาริยา ทับคำมูล

ครูธุรการ

นางสาวลลิตา บัวขาว
นางสาวลลิตา บัวขาว

ครูอัตราจ้าง

นายปรัชญาพงศ์ เส็งตากแดด
นายปรัชญาพงศ์ เส็งตากแดด
นางสาวกาญจนา วงศ์แวง
นางสาวกาญจนา วงศ์แวง

คนงาน

นายอุลัย แสนสะท้าน
นายอุลัย แสนสะท้าน
นางวิลาวัลย์ เมืองมา
นางวิลาวัลย์ เมืองมา

พนักงานขับรถ

นายเกียรติศักดิ์ ปัญญะ
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญะ

คนครัว

นางสาวเสาวณีย์ บุญเลิศ
นางสาวเสาวณีย์ บุญเลิศ
นายอั๋น รัตนา
นายอั๋น รัตนา
นางบุญล้น พิมพ์แสน
นางบุญล้น พิมพ์แสน

นักการภารโรง

นายเกรียงไกร ปัญญะ
นายเกรียงไกร ปัญญะ
1
นางสาวภัสนันท์ วรรณแจ่ม
2
นายชัยวัฒน์ ศรีทองสุข

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายใจเพชร สุปัญบุตร
นายใจเพชร สุปัญบุตร
นางสาววรัญญา บุญภาย
นางสาววรัญญา บุญภาย
นางสาวดารุณี ชัยอาสา
นางสาวดารุณี ชัยอาสา
นายอภิชาติ จันทร์ศรี
นายอภิชาติ จันทร์ศรี
นางสาวศุภวรรณ ศรีหลัก
นางสาวศุภวรรณ ศรีหลัก
นางสาวรัฐญานันท์ วงศ์ตะวัน
นางสาวรัฐญานันท์ วงศ์ตะวัน
นางสาวจันทร์เพ็ญ วะยะลุน
นางสาวจันทร์เพ็ญ วะยะลุน
นายครรชิต ภูมิโคกรักษ์
นายครรชิต ภูมิโคกรักษ์
นางพิศมัย อุดมเลิศ
นางพิศมัย อุดมเลิศ
นางจารวี ฝางแก้ว
นางจารวี ฝางแก้ว
นางจันทะจร สีเต่า
นางจันทะจร สีเต่า
นายบุญช่วย สีเต่า
นายบุญช่วย สีเต่า
นางดัชนี สิทธิพรหม
นางดัชนี สิทธิพรหม
3
นายมานิจ แพงเหนือ
นางนิตยา แสนสะท้าน
นางนิตยา แสนสะท้าน
นางแสงสว่าง ธนูพันธ์
นางแสงสว่าง ธนูพันธ์
นางจำปา วงษ์แสง
นางจำปา วงษ์แสง
นางสาวชนัญญดา สีบุตรสี
นางสาวชนัญญดา สีบุตรสี
4
นางวิลัยพร นามพิธี