You are here

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“บ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข”

พันธกิจ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนให้มีพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข