You are here

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งนับว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา(เดิม) และเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อโรงเรียนว่า"โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น"ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2548

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ ซึ่งตลอดเวลาการดำเนินงานของโรงเรียน มีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายชาญ จิรำไพกูล เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2543
  2. นางอุรุดา สุดมี เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 - 30 กันยายน 2553
  3. นายจรุงเวทย์ ชูสกุล เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 - 30 กันยายน 2559
  4. นายอุทัย  เพชรอยู่ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2561
  5. นายสันติ  ฤาไชย เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน