You are here

ประวัติความเป็นมา

๑.๑ ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งนับว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา(เดิม) และเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น" ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2548

         โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ ซึ่งตลอดเวลาการดำเนินงานของโรงเรียน มีผู้บริหารจำนวน ๕ ท่าน ดังนี้

             นายชาญ จิรำไพกูล เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2539–2543

             นางอุรุดา สุดมี เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 - 30 กันยายน 2553

             นายจรุงเวทย์ ชูสกุล เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2559

             นายอุทัย  เพชรอยู่ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่  10 พฤศจิกายน 2559 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

             นายสันติ ฤาไชย เป็นผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

 

๑.๒ ที่ตั้งและอาณาเขต

         โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

         หมายเลขโทรศัพท์ 0-4324-6493  หมายเลขโทรสาร 0-4324-1188

         E-mail: swkk2539@gmail.com  Website: www.srisangwankhonkaen.ac.th

        

         มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่

          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ซอยปัญญาและศูนย์ช่างบำรุง เขต 6 กองช่างบำรุง

          ทิศใต้ ติดต่อกับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

         เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ สพม.ขอนแก่น เขต 25

 

แผนที่โรงเรียน