You are here

กลยุทธ์

                 ๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                 ๒) ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 ๓) พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
                 ๔) ส่งเสริมและสนับสนุน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา ให้เหมาะสมและพอเพียงให้กับนักเรียน
                 ๕) เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนเพื่อการศึกษาชีวิตที่ดีได้
                 ๖) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้สวยงามและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
                 ๗) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
                 ๘) พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นสากล