You are here

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ
  2. สร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  3. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
  4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง