You are here

รายการความต้องการการช่วยเหลือ CSR (Corporate Soial Responsibility)

รายการที่ 1 กิจกรรมทอพรมเช็ดเท้า  ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ ราคา 5,000 บาท
                    ผู้รับผิดชอบ : นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์  (ครูอร)  เบอร์โทรติดต่อ : 0878653413
รายการที่ 2 เครื่องอัลตราซาวน์ทางกายภาพบำบัด  ราคา 500,000 บาท
                    ผู้รับผิดชอบ : นางจิตรลดา  ประเสริฐนู  (ครูอั๋น)  เบอร์โทรติดต่อ : 0814713883
รายการที่ 3 เครื่องกวนน้ำยาล้างจาน  ราคา 35,000 บาท
                    ผู้รับผิดชอบ : นางสุธาชินี  สารปรัง  (ครูอ๋อย)  เบอร์โทรติดต่อ : 0811305041
รายการที่ 4 เครื่องปรับอากาศ ราคา 30,000 บาท
                    ผู้รับผิดชอบ : นางประภาศรี  พงษ์เกษ  (ครูเบิร์ด)  เบอร์โทรติดต่อ : 0880378171
รายการที่ 5 สระว่ายน้ำสำหรับธาราบำบัดพร้อมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพในน้ำ   มูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท  พร้อมงบประมาณในการดูแลรักษา
                    ผู้รับผิดชอบ : นางจิตรลดา  ประเสริฐนู  (ครูอั๋น)  เบอร์โทรติดต่อ : 0814713883
รายการที่ 6 พื้นปูสนามกีฬา เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาบ๊อคเซียและกีฬาแบตมินตัน  มูลค่าประมาณ 500,000 บาท
                   ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา  (ครูสิงห์)  เบอร์โทรติดต่อ : 0883372138
รายการที่ 7 ทุนการศึกษา
                  ผู้รับผิดชอบ : นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล (ครูอ้อ)  เบอร์โทรติดต่อ : 0894165059

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 680 ม.14  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000   โทร: 043246493