You are here

กิจกรรมแซนไฮโดรโพรนิค

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ     และบำบัดหลายด้านไปในคราวเดียวกัน  เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้  ได้รับการศึกษาในขั้นพื้นฐาน และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานตามลำดับขั้นตอน สามารถบอกขั้นตอนการทำงานรวมทั้งประเมินผลงาน  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานที่ทำได้  เพื่อเป็นการเตรียมอาชีพ ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีวิชาชีพติดตัวไป สามารถประกอบอาชีพได้และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีองค์ความรู้ สามารถทำงานตามขั้นตอน  และมีทักษะในการประกอบอาชีพ
       2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปเป็นช่องทางเลือกในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา
       3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

กิจกรรมแซนไฮโดรโพรนิค