You are here

เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั

นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพรผลงานทางวิชาการ: รายงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั

วันที่ : 
19 March 2015
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล