You are here

เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

 เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำเกษตรเพื่อให้นักเรียนที่พิการสามารถสร้างรายได้และสามารถพึ่งตัวเองได้มากที่สุด

 เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน
 เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน
 เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน
 เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน
 เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน
 เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอน