You are here

รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว

รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ โดยมีการจัดแสดงกิจกรรมผลงาน ผลผลิตจากกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องฯ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษในกลุ่มต่างๆ โดยมีนายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะ

รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว