You are here

อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อนำข้อมูล บริบทต่าง ๆ ของโรงเรียน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและประกอบอาชีพต่อไป

อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน