You are here

เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

เข้ามาทำกิจกรรม

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

เข้ามาทำกิจกรรม
เข้ามาทำกิจกรรม
เข้ามาทำกิจกรรม
เข้ามาทำกิจกรรม
เข้ามาทำกิจกรรม
เข้ามาทำกิจกรรม
เข้ามาทำกิจกรรม
เข้ามาทำกิจกรรม