You are here

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมบุญญสิกขา สวดมนต์ไหว้พระพัฒนาจิต นำโดย นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

จัดกิจกรรมบุญญสิกขา

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมบุญญสิกขา สวดมนต์ไหว้พระพัฒนาจิต นำโดย นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา
จัดกิจกรรมบุญญสิกขา