You are here

ครูนำนักเรียนทุนพร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat ณ วิลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคายในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดหนอฃคาย

ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat

ครูนำนักเรียนทุนพร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat ณ วิลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคายในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดหนอฃคาย

ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat
ค่ายสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนทุน wafcat