You are here

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๑

งานวันครู ครั้งที่ ๖๑

ในวันที่ 16 มกราคม 2560 คณครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ ร่วม งานวันครู ครั้งที่ 61 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความสามัคคีส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ครู กับ ประชาชน และ ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีดันดีงามสืบไป

งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑