You are here

กิจกรรมเพื่อนคู่คิด

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

กิจกรรมเพื่อนคู่คิด
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  14 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย  สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่  2  พ.ศ. 2534  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  8 (พ.ศ.2540-2544)  ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  ตั้งแต่ววันที่  18  กรกฎาคม 2548  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ  และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และด้านกีฬา
กิจกรรมเพื่อนคู่คิด เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้การให้คำปรึกษาเบื้อต้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา มีทักษะในการรับฟังและให้คำปรึกษา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถในกรให้คำปรึกษาเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียน สามารถให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกันที่ประสบปัญหา มีความกังวลหรือยุ่งยากลำบากใจ ให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ทั้งนี้เพื่อนคู่คิดยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนในด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมส่วนตัว โดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว
วัตถุประสงค์
           ๑  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา
           2  นักเรียนสามารถฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
           3  เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
           4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
 

กิจกรรมเพื่อนคู่คิด
กิจกรรมเพื่อนคู่คิด
กิจกรรมเพื่อนคู่คิด
กิจกรรมเพื่อนคู่คิด