You are here

กิจกรรมดูหนังคุณธรรม

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

กิจกรรมความเป็นเลิศดูหนังคุณธรรม
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศไทย สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2534 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น” ตั้งแต่ววันที่ 18 กรกฎาคม 2548  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างงานและระบบการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 
ฝ่ายส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเฉพาะบุคคล  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เลือกแสดงความสามารถ และนำเสนอผลงานของตัวเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงานอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และด้านกีฬา
กิจกรรมความเป็นเลิศดูหนังคุณธรรม เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม
วัตถุประสงค์
           1.  เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานให้แก่นักเรียน
           2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักกล้าคิด กล้าแสดงออก
           3.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
           4.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน
 

กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม
กิจกรรมดูหนังคุณธรรม