You are here

นางสาวเข็มจิรา ภูพานา รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญของไทย วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

นางสาวเข็มจิรา   ภูพานา  ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญของไทย     วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา  2560
 
 
 

วันที่ : 
18 June 2018
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางสาวเข็มจิรา ภูพานา