You are here

ประกาศโรงเรียน ไม่พร้อม ไม่ใช่ปัญหา

ไม่ได้เรียนออนไลน์ ไม่ใช่ปัญหา
ประกาศโรงเรียน ไม่พร้อม ไม่ใช่ปัญหา เปิดเทอมมาได้เรียนครบตามหลักสูตรทุกคน เรียนผู้ปกครอง ลูกๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การเรียนของเรา ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ ราคาแพง ไม่ต้องติด อินเตอร์เน็ตราคาสูง ไม่ต้องซื้อ ทีวีเครื่องใหม่ (ไม่ได้เรียนออนไลน์ ไม่ใช่ปัญหา)