You are here

ความร่วมมือด้านเครือข่าย

ความร่วมมือด้านเครือข่าย
พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเครือข่ายบริการทางกายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ ระหว่างโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 กันยายน 2557