You are here

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
พิธีส่งมอบรถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อฟื้นฟูฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) โดยสถานเอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี