You are here

กิจกรรมการเลี้ยงหนอนนก

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       หนอนนกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในเจ้าพวกแมลงปีกแข็งตระกูลมอด ด้วง มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น มอดรำข้าวสาลี หนอนรำข้าวสาลี แต่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักและเรียกกันทั่วๆ ไปคือ “หนอนนก” เป็นเพราะลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของอาหารให้นกกินจึงถูกเรียกว่า “หนอนนก” มี ชื่อทางสามัญว่า Mealworm เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งที่มีชื่อว่า Meal-Beetle ซึ่งจัดอยู่ในอันดับ Coleoptera วงศ์ Tenebrionidae สกุล Tenebrio ชนิดที่มี การเลี้ยงในประเทศไทยคือ Tenebrio molitor จากการศึกษาสรุปได้ว่าการเจริญเติบโตของ หนอนนกจะมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาตัวเองหลายขั้นตอนก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยดังนี้ ระยะไข่ใช้เวลา 5-7 วันก็จะฟักออกเป็นตัว ระยะตัวหนอน (ตัวอ่อน) หลังจากที่ตัวเต็มวัยวางไข่ ได้ 5-7 วันไข่ก็จะฟักออกเป็นตัวได้ 45-50 วันขนาดโตพอที่จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ ระยะ ดักแด้ใช้เวลา 5-7 วันเป็นระยะที่ต้องระวังเป็นพิเศษ และระยะตัวเต็มวัย เป็นระยะที่มีลักษณะ เหมือนพ่อแม่ ดักแด้ก็จะมีการลอกคราบครั้งสุดท้ายจะเป็นตัวเต็มวัยออกมาจากดักแด้ และจะเริ่มผสมพันธุ์วางไข่ในทันทีที่กลายเป็นสีน้ำตาลดำหรือเป็นสีดำทั้งตัวแล้วผสมพันธุ์ ตัวเมีย 1 ตัว จะวางไข่ได้ 300-500 ฟอง หนอนนกจัดเป็นอาหารสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเลี้ยงนก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด หนอนนกนอกจากใช้เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวแล้ว ข้างต้น ยังมีผู้นิยมนำมาเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่ฟ้า นกเลี้ยงสวยงาม ปลาตู้ กระรอก ลิงลม และลิงมาโมเซ็ทได้ โดยเฉพาะนกกรงหัวจุกเป็นนกที่พบได้ทุกภาคของประเทศ ไทยนิยมเลี้ยงกันเกือบทุกบ้านในท้องถิ่นทางภาคใต้ ในปัจจุบันผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกนิยมซื้อหนอน นกมาเป็นอาหารแทน ซึ่งหนอนนกเป็นอาหารที่โปรดปรานของนกกรงหัวจุก จึงจัดว่าหนอนเป็น แหล่งโปรตีนของนก ทำให้นกที่เลี้ยงด้วยหนอนนก มีสุขภาพแข็งแรง มีความกล้าหาญ สามารถ ร้องสู้ได้นาน และมีความคุ้นเคยกับผู้เลี้ยง ดังนั้นส่งผลให้ผู้เลี้ยงนกมีความต้องการหนอนนกสูง มาก ส่งผลให้บางช่วงหนอนนกจึงขาดตลาด มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยง นอกจากคุณลักษณะในการนำมาเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วนักวิชาการทางด้านแมลง ยังได้คิดหาวิธี น้าหนอนนกมาเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติให้แก่แมลงศัตรูธรรมชาติ โดยหนอนนก ในระยะที่เป็นตัวหนอนและดักแด้ระยะแรกของแมลงชนิดนี้ สามารถนำมาเป็นอาหารของมวน พิฆาตและมวนเพชฌฆาตซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติที่เข้าท้าลายพวกหนอนแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี ในสภาพปัจจุบันหนอนนกมีราคาแพง เนื่องจากหนอนนกมีปริมาณโปรตีนสูงถึงร้อย ละ 19.7 (ของน้ำหนักตัว) จัดว่าเป็นหนอนที่มีศักยภาพที่ดีในการใช้เป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ หนอนนกยังมีวงจรชีวิตช่วงที่เป็นตัวหนอนของแมลงชนิดนี้ยาวมาก หนอนนกเป็นที่ต้องการของ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป ส่งผลให้ราคาหนอนค่อนข้างสูงและมีตลาดรองรับค่อนข้างแน่นอน นอกจากนี้ยังให้อาหารเสริมจ้าพวกผัก ผลไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แตงกวา กล้วย มะละกอ ตำลึง โดยนำผักหรือผลไม้หั่นเป็นชิ้นบางๆ วางบนอาหาร มาช่วยเสริมเพื่อลด ต้นทุนและสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารสดที่เป็นวัสดุเหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า และที่สำคัญยัง ช่วยลดขยะได้อีกวิธีหนึ่งด้วย
       ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  จึงเกิดแนวคิดในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โดยจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยการเลี้ยงหนอนนก  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพการรู้จักแสวงหา  และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน  ศึกษาเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนรู้  รวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียน  โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน  รูปแบบการมีส่วนร่วม  ทางความคิด  ร่วมตัดสินใจ  และสอดแทรกเนื้อหาทางบทเรียน
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้ผู้เรียนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ขณะกำลังศึกษา
       2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
       3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการเลี้ยงหนอนนก
       4. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เรื่องการเลี้ยงหนอนนกไปประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมการเลี้ยงหนอนนก