You are here

กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  มาตรา 6 กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
       โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ   จากหลายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคอื่นในประเทศไทย  เด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปในคราวเดียวกัน   กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม     เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น  เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการทั้งทางด้านการเรียน  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  และการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน  ปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน  มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน มีทักษะในการจัดการ  ทํางานให้สําเร็จ   ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งจัดการและทำงานให้สำเร็จ
        2. เพื่อให้นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
        3. เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
        4. เพื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
        5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม