You are here

กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ (EM)

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       การทำน้ำหมักชีวภาพ  เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตขนาดเล็กอาจพบเกือบทุกหนทุกแห่งธรรมชาติใน  อากาศที่เราหายใจเข้าไปในอาหารที่เรารับประทาน หรือที่ผิวหนังของร่างกายในทางเดินอาหาร  ในปากในจมูกของร่างกายแต่ยังเป็นความโชคดีเพราะจุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม   จุลินทรีย์เป็นตัวทำให้เกิดกระบวนการหมักผลิตที่ได้จากการหมักนั้น เรียก น้ำหมักชีวภาพ คือ การนำเอาพืช ผัก ผลไม้ มาหมักกับกากน้ำตาลทำให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จำนวนมากซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยสลายธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในพืช ผลไม้ที่มีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหารพืชเมื่อถูกย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์สารต่างๆ จะถูกปลดปล่อยออกมา เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารรอง จุลธาตฮอร์โมน เร่งการเจริญเติบโต เอนไซม์วิตามิน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
       1 เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย
       2 เพื่อช่วยกำจัดกลิ่น
       3 เพื่อช่วยปรับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้น
       4 เพื่อช่วยปรับสภาพของดินให้สมบรูณ์

กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ (EM)