You are here

กิจกรรมการทอพรมเช็ดเท้า

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ การดำเนินชีวิต การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นและการจัดการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะทางด้านอาชีพ ซึ่งมีความสำคัญต่อนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนรักการทำงานด้านอาชีพ    มีความรู้และทักษะ มีความรับผิดชอบ ความขยัน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  นำเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านงานอาชีพ
       2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการผลิตและจำหน่ายผลผลิตของตนเอง
       3. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

กิจกรรมการทอพรมเช็ดเท้า