You are here

กิจกรรมการบูรแฟนซี

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ในหมวด 1 มาตรา 6   ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึง มาตราที่22
กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กลุ่มสารการการเรียนรู้การงานแลเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำงาน และการประกอบอาชีพพื้นฐาน  หรือวิธีการทำงานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการทำงาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ประหยัดและอดทน  และเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก อันจะนำไปสู่การเป็นผู้เรียนที่สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนำไปสู่การประกอบอาชีพสุจริต
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำการบูรและรักการทำงาน
       2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       3. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
       4. เพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพ

กิจกรรมการบูรแฟนซี