You are here

กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เป็ด ห่าน

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรม งานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วิชา งานบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพการรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลปรกอบการวางแผนการเรียนและศึกษามีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  ประกอบอาชีพทำรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน   จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนรูปแบบการให้มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วม และแทรกเนื้อหาทางบทเรียน การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ด เลี้ยงห่าน เป็นอีกทางลือกหนึ่งสำหรับนักเรียน เพราะไก่พื้นบ้าน มีเนื้อรสชาติอร่อย เนื้อแน่น เป็นที่ถูกปากของผู้บริโภคทั่วและยังสามารถเป็นตัวเลือกในด้านงานอาชีพให้กับนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นมีพื้นที่ ที่สามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ และยังเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพหลังจากจบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
 
       1. เพื่อให้ผู้เรียนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ขณะกำลังศึกษาอยู่
       2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้เรียน
       3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
       4. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ในการเลี้ยงไก่พื้นบ้านไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงห่าน
กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงห่าน
กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงห่าน
กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงห่าน
กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงห่าน
กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงห่าน