You are here

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้งานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วิชา งานบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพการรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลปรกอบการวางแผนการเรียนและศึกษามีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  ประกอบอาชีพทำรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน   จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนรูปแบบการให้มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมทำ ธนาคารโรงเรียน  เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอดออม โรงเรียน  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม เพื่อให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นสิ่งที่โครงการธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักการทำงานที่ต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่สังคมที่ดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต มีสังคมที่ไม่ต้องเสี่ยงกับความที่มีการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากนักธนาคารโรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัญชีคือชีวิตประจำวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน ถ้าไม่มีระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอย่างไร รายได้เป็นยังไง จ่ายเป็นยังไงจะไม่มีทางที่จะกำหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการที่เพียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงาน ทำงานเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องสำคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องซึ่งการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต ธนาคารโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายคือการที่ให้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
       2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้
       3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยาม ขยัน อดทนละเอียด รอบครอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนร่วม
       4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน
       5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น
       6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน