You are here

กิจกรรมปักจักรเย็บผ้า

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
 
        ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้งานการจัดการศึกษาเพื่อการมีการมีงานทำ  วิชา งานบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพการรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลปรกอบการวางแผนการเรียนและศึกษามีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  ประกอบอาชีพทำรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน   จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนรูปแบบการให้มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมทำ การตัดเย็บเสื้อผ้า จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อทำให้นักเรียนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น โรงเรียน  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า และแทรกเนื้อหาทางบทเรียน
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำการเย็บผ้าด้วยจักร และรักการทำงาน
       2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       3. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีอาชีพ และเกิดรายได้ในครัวเรือน
       4. เพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพ

กิจกรรมปักจักรเย็บผ้า