You are here

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนพิการ วิชา งานบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพการรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลปรกอบการวางแผนการเรียนและศึกษามีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  ประกอบอาชีพทำรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน   จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนรูปแบบการให้มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมทำ การเลี้ยงปลาดุก จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก  เพื่อทำให้นักเรียนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น โรงเรียน  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือกลุ่มการเลี้ยงปลาดุก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลาดุก และแทรกเนื้อหาทางบทเรียน
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ การเลี้ยงปลาดุก ให้เป็นอาชีพทางเลือกแก่นักเรียน
       2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       3. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีอาชีพ และเกิดรายได้ในครัวเรือน
       4. เพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพ

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน