You are here

กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
        นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพมีข้อกำกัดในด้านร่างกายในการเคลื่อนที่ในการประกอบกิจวัตรประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆทางสังคมทำให้นักเรียน กลุ่มนี้ใช้ศักยภาพของเขาที่มีอยู่ได้ไม่เต็มตามศักยภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ซึ่งเร่งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
         การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและเยาวชนมีทักษะชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมตลอดจนการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านการเตรียมอาชีพ ให้มีการประกอบอาชีพอิสระลักษณะเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังนั้นทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จึงได้มีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนโดยการจัดทำโครงการงานอาชีพเพื่อการมีงานทำกิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกฝนและมีทักษะในวิชาชีพการปลูกผัก เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได้ต่อไป เมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วสามารถนำไปเป็นอาชีพในการหารายได้
 
        การปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน หมายถึง วิธีการในการลดข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ในการทำงานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนที่ใช้รถวิลแชร์ ให้เขาสามารถปลูกผักได้ด้วยตนเอง 
        กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน   จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน ทำให้นักเรียนรู้จักการใช้พื้นที่ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนออกแบบวางแผนในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของกิจกรรมด้วยตนเอง 
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในวิชาชีพ
       2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
       3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่สร้างรายได้

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสิ้นค้าในกิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน ของนักเรียน ติดต่อได้ที่
       โทร : 043246493 หรือ 0880694415

กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน
กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน