You are here

กิจกรรมการปลูกชะอม

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มาตรฐานที่ 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่กับบุคลอื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ มาตรา 23 (5) ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และในยุทธศาสตร์ที่ 8 คือ การส่งเสริมการมีงานทำประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจุดเน้น ข้อที่ 5 คือ สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning)
       โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำด้วยเช่นกัน การปลูกชะอม เป็นอาชีพที่ทำได้ไม่ยากหากนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการปลูก การเพาะเลี้ยง ซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มอาชีพการจัดการศึกษาให้พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง ค้นหาความรู้อย่างหลากหลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ  และประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการมีงานทำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพให้สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
       ดังนั้น การจัดกิจกรรมการปลูกชะอมในโรงเรียน เป็นการนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำเมื่อจบการศึกษา ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน และสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีอาชีพที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักชะอม
       2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในระหว่างการศึกษาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและนำไปเป็นช่องทางเลือกในการประกอบอาชีพ
      4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน