You are here

กิจกรรมปลูกผักกุยช่ายขาวในท่อวงแหวน

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านอาชีพ

หลักการและเหตุผล
       การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและเยาวชนมีทักษะชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมตลอดจนการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านการเตรียมอาชีพ ให้มีการประกอบอาชีพอิสระลักษณะเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังนั้นทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จึงได้มีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกกุยช่ายขาวในท่อวงแหวน ให้แก่นักเรียนโดยการจัดทำโครงการงานอาชีพการปลูกกุยช่ายขาวในท่อวงแหวน  เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกฝนและมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได้ต่อไป เมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วสามารถนำไปเป็นอาชีพในการหารายได้
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในวิชาชีพ
       2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
       3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่สร้างรายได้

จกรรมปลูกผักริมรั้วในท่อวงแหวน