You are here

ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ดร.มีชัย วีระไวทยะ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือกาเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้การสนับสนุนในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือกาเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เมื่อจบออกไปแล้วสามารถมีอาชีพ และสามารถพึ่งพาตัวเองได้