You are here

เรื่องรายงานการศึกษาผลของการใช้กล่องงานที่มีต่อการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตรลดา ประเสริฐนู ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: เรื่องรายงานการศึกษาผลของการใช้กล่องงานที่มีต่อการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วันที่ : 
19 March 2015
ประเภทผลงาน: 
ผลงานครูและบุคคลากร
ผลงาน: 
นางจิตรลดา ประเสริฐนู