You are here

แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมแข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘ (เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผลการแข่งขันในประเภทเดี่ยว รุ่นนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี นางสาวสุทธิดา แสนสะท้าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ในประเภททีมรุ่นนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันในวันนี้มีหลากหลายอารมณ์มากทั้งเครียด กดดัน ร้องไห้ไม่สบายก่อนแข่ง กว่าจะผ่านมาได้ด้วยกัน ขอบคุณอีกเวทีของการประกวดที่เดินทางมาแข่งซะไกลถึงร้อยเอ็ด สมกับความพยายามของเด็กๆ ขอขอบพระคุณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โสตศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่พักและท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุลที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนคณะสรภัญญะ

แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘