You are here

ความร่วมมือด้านเครือข่ายระหว่าง รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่นกับธนาคารออมสิน

ความร่วมมือด้านเครือข่าย ระหว่างโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กับธนาคารออมสิน
พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้านธนาคารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กับธนาคารออมสิน ในวันที่ 18 กันยายน 2558