You are here

แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

ในวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ให้ประชาชนได้แสดงความสามารถดานการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ถึงแม้ว่าการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ลูกๆจะไม่ได้รับรางวัลแต่ลูกๆก็ได้รับประสบการณ์ซึ่งในปีนี้ไม่มีการแบ่งประเภท ประชาชนและเยาวชน เด็ก ๆ ได้สู้กับรุ่นพ่อ ๆ แม่ ๆ ถือว่าเป็นการฝึกวิชาให้แก่กล้าขึ้นไปอีกขั้น สู้ๆนะ

แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน