You are here

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินหรือนายจ้างสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554