You are here

ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน ณ วัดสระบัวแก้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแแก่น

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านศิลปะ

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน ณ วัดสระบัวแก้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแแก่น เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญวัฒนธรรมทางมรดก ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นจากงานจิตรกรรมพื้นบ้านชาวอีสาน ของท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีความสำคัญกับวิถีการดำเนินชีวิตตามคติความเชื่อทางศาสนา

ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน
ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน
ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน
ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน
ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน
ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน
ชมรมศิลปะได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกอีสาน