You are here

โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร

โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร