You are here

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ หรือสมเด็จย่าผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแดผู้พิการทั้งหลายให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนปกติ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ ในการจัดงานได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จำนวน 160 ทุน เป็นเงิน จำนวน 80,000 บาท พร้อมกับถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าฯ ที่เราชาวศรีสังวาลย์ขอนแก่นยึดถือและเคารพนับถือทั้งชาวศรีสังวาลย์และเป็นที่รักของคนทั่วไป

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทร์ฯ