You are here

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 29 กรกฎคม 2558 ในฐานะหน้าที่พลเมืองของชาวพุทธ ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น โดยมีการจัดกิจกรรมถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ และร่วมเวียนเทียน ตามที่พุทธศาสนิกชนทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาได้พึ่งปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงคุณของธรรม ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้ให้กับมนุษย์ไว้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบตลอดเวลา

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น