You are here

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ร่วมกับคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนตระหนักความสำคัญของวันสำคัญของกวีชาวไทยที่ทั่วโลกให้หการยอมรับ ท่านสุนทรภู่ และให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายที่มีต่อเยาวชน และคนในประเทศทั่วโลก ของยาเสพติดประเภทต่าง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายอทิเช่น การจัดประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ การแต่งกลอน การแต่งคำขวัญ เพื่อชิงของรางวัล นักเรียนได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นอย่างมาก

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด