You are here

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเสริมสุขภาพหนองกุง (รพ.สต.) เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเสริมสุขภาพหนองกุง (รพ.สต.) เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนทุกๆ ปี เพื่อดูแลสุขภาพให้นักเรียนแข็งแรง

ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน