You are here

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมนำคณะวิศวะกรเข้ามาเยี่ยมชมโครงสร้างอาคาร และการจัดบริเวรแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ส่งเสริม ฟื้นฟูพัฒนาให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม