You are here

พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น