You are here

คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมในการบำบัดฟื้นฟู โดยมีนางจิตรลดา ประเสริฐนู ครูกายภาพบำบัด ให้ความรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษดังกล่าวให้สามารถเข้าร่วมในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน