You are here

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่นกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.สันติ สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นและนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่นกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่